072 540 24 88
Verzekeringen / Voorwaarden

Voorwaarden

A. Inleiding
De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een code opgesteld. Deze code schrijft voor aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten (klanten). Het gaat hier om de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI). Ons kantoor heeft deze code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code. Tevens voert NHV Verzekeringen een dienstenwijzer en een dienstverleningsdocument bij complexe produkten. 
B. Wie zijn wij ?
NHV Verzekeringen te Alkmaar is een in 1991 opgericht assurantiekantoor dat voor particulieren en bedrijven bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken.
Bezoek adres : Havinghastraat 30 , 1817DA , Alkmaar

telefoonnummer 072 - 540 2488 

C. Wat doen wij ?
1. Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze nimmer zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.
2. Specifiek
a. wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product;
b. wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
c. tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven op de polis;
d. mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.
D. Wat verwachten wij van u ?
1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking ? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig corrigeren.
E. Onze bereikbaarheid
1. Wij zijn op werkdagen van 9.00 - 17.30 uur geopend en bij noodgevallen 's avonds en in het weekend telefonisch te bereiken:
Telefoonnummer 072 - 540 2488
2. Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
F. De premie
Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Onze algemene regeling is dat de verzekeraar de premie-incasso verzorgt. Als daarvan afgeweken wordt maken wij daarover vooraf een afspraak.
G. Onze relatie met verzekeraars
Wij zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap of subagent- schap van hebben kunnen adviseren. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.
H. Hoe worden wij beloond ?
Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Voor complexe produkten geldt per 1 januari 2013 een afwijkende regeling vanwege het provisieverbod voor deze produkten. Bij het adviseren over of afsluiten van deze produkten zal NHV Verzekeringen u een factuur sturen volgens vooraf afgesproken tarieven. U weet dan precies waar u aan toe bent. Eventuele provisie-elementen die toch in het produkt blijken te zitten worden teruggestort. 

I. Onze kwaliteit

AFM vergunningsnummer 12012698

J. Beëindiging relatie 

U hebt het recht om elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekerings- contracten in stand blijven.

K. Klachten ?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen , over onze manier van informeren of bijvoorbeeld over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, tel. 070 - 3 33 89 99 e-mail: info@klachteninstituut.nl; www.klachteninstituut.nl. U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.


offerte aanvragen Overzichtspagina met alle offerte aanvragen vrijblijvend advies Kostenloos onafhankelijk assurantie advies Vergelijk uw huidige verzekering of offerte.